UVJETI KORIŠTENJA USLUGA I OGLAŠAVANJA NA PORTALU zagrebcity.eu (dalje Portal)

Turbo It j.d.o.o. (dalje Turbo It) kao vlasnik Portala vam omogućuje korištenje usluga i sadržaja svojih portala koje je regulirano ovim Uvjetima korištenja. Uvjeti korištenja primjenjuju se na sve sadržaje i usluge sadržane na Portalu.

Korištenjem Portala smatra se da su korisnici u svakom trenutku upoznati s ovim Uvjetima korištenja, te da ih u potpunosti razumiju i prihvaćaju, uključujući i odredbe u vezi s kolačićima.

Obveze korisnika pri korištenju Portala

Radi osiguranja slobodnog i neometanog korištenja portala i usluga, ovi postupci su neprihvatljivi i strogo zabranjeni:

– objavljivanje, slanje, razmjena i prenošenje informacija za koje posjetitelj zna ili pretpostavlja da su lažne, a čije bi korištenje moglo nanijeti štetu drugim korisnicima,

– lažno predstavljanje, odnosno predstavljanje u ime druge pravne ili fizičke osobe. Prikupljanje, čuvanje i objavljivanje osobnih podataka drugih korisnika.

Autorska prava

Sadržaj na Portalu zaštićen je autorskim pravima. Mijenjanje, posuđivanje, prodavanje ili distribuiranje takvog sadržaja moguće je samo uz prethodnu dozvolu Turbo It-a i/ili vlasnika sadržaja. Ukoliko korisnik smatra da je došlo do povrede autorskih prava na portalu, o tome je dužan izvijestiti Turbo It koristeći adresu: turboit.hr@gmail.com

Svi samoinicijativno poslani materijali, a osobito fotografije, videouratci, tekstovi i drugi slični materijali, odnosno drugi autorski radovi (u daljnjem tekstu: Materijali) mogu, jednom ili više puta, bez vremenskog ograničenja, ali i ne moraju, biti objavljeni na Portalu. Pošiljatelji Materijala prihvaćaju da za poslane Materijale neće biti isplaćen nikakav honorar. Sve osobe koje samoinicijativno pošalju Materijal jamče pod punom kaznenom i materijalnom odgovornošću da isti predstavlja isključivo njihovo vlasništvo te da na isti polažu autorska prava. Turbo It poštuje intelektualno vlasništvo i autorska prava drugih, te na toj osnovi isto traži od svih onih s kojima stupi u bilo kakav poslovni odnos.

U slučaju da treće osobe pokrenu bilo kakav zahtjev s osnovom naknade štete prema Turbo It, kao vlasnika Portala, a vezanoj uz dostavljeni sadržaj, naručitelj usluga preuzima odgovornost, kao i obvezu poduzeti sve radnje kako bi obranio vlasnika Portala od svih takvih zahtjeva. Ukoliko nastane šteta koja je nastala temeljem zahtjeva trećih osoba, po bilo kojoj osnovi vezanoj uz dostavljeni materijal, Naručitelj usluga se obvezuje istu nadoknaditi tvrki Turbo It j.d.o.o.

Svi eventualni sporovi između Naručitelja usluga (oglašivača) i drugih korisnika Portala rješavaju se isključivo između oglašivača i korisnika.

Registracija naručitelja usluga

Portal je namijenjen oglašavanju fizičkih i pravnih osoba koji imaju registriranu djelatnost, na području Republike Hrvatske. Naručitelj usluga se obvezuje registrirati u registracijskom obrascu i popuniti sve potrebne podatke kao i podatke za kontakt. Prikupljanje traženih podataka je obavezno i utemeljeno je Zakonom o zabrani i sprečavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti. Naručitelj usluga jamči za točnost podataka. Prikupljeni osobni podaci pohranjuju se u zbirci osobnih podataka kojima je voditelj Turbo It j.d.o.o, a vezano za Zakon o zaštiti osobnih podataka. Turbo It poštuje privatnost svojih korisnika i posjetitelja Portala. Svi podaci iz procesa registracije te ostali podaci o korisniku koriste se isključivo u svrhu za koju su prikupljeni. Turbo It ni pod kojim uvjetima neće iste učiniti dostupnima trećoj strani, osim u slučaju kada je takva obaveza regulirana zakonom.

Naručitelji oglasa kao pravni subjekti i fizičke osobe sa registriranom djelatnošću (svaki pojedinac koji obavlja poslove koji spadaju u djelatnosti slobodnog zanimanja, druge samostalne djelatnosti ili djelatnost obrta) su dužni prilikom naručivanja oglasa navesti sljedeće podatke: tvrtku (obrt i dr.) i sjedište tvrtke (obrta i dr.), OIB poslovnog subjekta, ime i prezime odgovorne osobe ili ime i prezime naručitelja, OIB i njegovo prebivalište, odnosno boravište.

U slučaju da naručitelj oglasa ne dostavi navedene obvezne podatke, oglas neće biti objavljen.

U svrhu boljeg korisničkog iskustva te kako bi Portal pravilno radio i imao sve funkcionalnosti koristimo kolačiće (cookies). Kolačić je informacija spremljena na vaše računalo od strane web stranice koju posjetite. Postavke kolačića mogu se kontrolirati i konfigurirati u vašem internet pregledniku. Korištenjem Portala dajete svoj pristanak za spremanje kolačića (cookies) na vašem računalu.

Neki od linkova na Portalu vode na web-stranice i usluge koji nisu u vlasništvu niti pod kontrolom Turbo It-a. Turbo It nije odgovoran za sadržaj tih stranica.

Pomoć i podrška

Korisnicima Portala pružamo pomoć i podršku na sljedeće načine: telefonskim pozivom na 095 2200 333 i to:

Tehnička rješenja i sadržaj

Sva tehnička i dizajnerska rješenja primijenjena u obavljanju poslova oglašavanja na zagrebcity.eu portalu, osim onih primljenih od naručitelja oglasa, vlasništvo su tvrtke Turbo It j.d.o.o. Navedena idejna rješenja i projekte je moguće otkupiti, o čemu će se sklopiti poseban ugovor sa Naručiteljem oglasa. Odgovornost za sadržaj i istinitost podataka koje ponudi i učini dostupnima na internetu putem oglasa, snosi Naručitelj. Naručitelj oglasa jamči da su svi dostavljeni oglasni materijali njegovo vlasništvo, ili da ih ima pravo koristiti u oglasne svrhe. Turbo It nije odgovoran za točnost, istinitost i/ili ažurnost sadržaja i/ili informacija koji se objavljuju na oglasnim materijalima.

Oglasni prostor

Zakupljeni oglasni prostor nije moguće ustupiti na korištenje trećim osobama, osim ukoliko stranke ne dogovore drugačije. Naručitelj oglasa jamči da na svoje oglasne materijale neće postavljati oznake, logotipe, reklame ili promotivne materijale trećih osoba, osim ako se stranke ne dogovore drugačije.

Objava oglasa

Oglas će biti objavljen nakon autorizacije ovlaštene osobe vlasnika portala. Za detaljnije informacije o postavljanju oglasa kliknite na “UPUTE”.

Turbo It zadržava pravo neobjavljivanja oglasa u slučaju da oglas ne zadovoljava tehničke specifikacije. Turbo It ima pravo odbiti ili obustaviti prikazivanje oglasnog materijala ukoliko smatra da je sadržaj materijala i/ili sadržaj oglašavane web-stranice neprimjeren ili protuzakonit.

Reklamacije

Reklamacije na objavljeni oglas prihvaćaju se isključivo u pisanom obliku (obična pošta, faks, e-mail), i to najkasnije u roku od tri dana od dana objave oglasa. U slučaju da je za reklamaciju odgovoran Turbo It, oglašivaču će se odobriti ponovna objava istovjetnog oglasa bez dodatne naknade. Ukoliko je pogreška nastala zbog objektivnih ograničenja u prirodi medija, ili zbog pogrešne pripreme samog oglasa od strane naručitelja, reklamacija se neće uvažiti. Sukladno čl.10. st.3 Zakona o zaštiti potrošača (NN 41/14) prigovor ili pohvalu na kvalitetu naših usluga možete dostaviti u pisanom obliku na adresu TURBO IT j.d.o.o. P.J. Mokrice 50b, 40243 Oroslavje

ili na e-mail: turboit.hr@gmail.com. Odgovor na Vaš prigovor dat ćemo u pisanom obliku najkasnije 15 dana od dana primitka prigovora.

Obveza plaćanja:

Potvrđena Registracija od strane Naručitelja I prihvaćena od strane pružatelja usluga (Turbo It) smatra se Ugovorom I uključuje obvezu plaćanja od strane Naručitelja kao I obvezu izvršenja ugovorne usluge od strane pružatelja usluge.

Pravo na jednokratni raskid ugovora prema Zakonu o zaštiti potrošača (NN 41/14)

Čl.72 st.1: Potrošač ima pravo, ne navodeći razloge za to, jednostrano raskinuti ugovor sklopljen izvan poslovnih prostorija ili sklopljen na daljinu u roku od 14 dana. U slučaju sklapanja ugovora o uslugama, rok iz stavka 1. ovoga članka započinje teći od dana sklapanja ugovora. Čl.74.st.1.Potrošač je dužan prije isteka roka za jednostrani raskid ugovora iz članka 72. ovoga Zakona obavijestiti trgovca o svojoj odluci da raskine ugovor i to putem obrasca za jednostrani raskid ugovora ili putem bilo koje druge nedvosmislene izjave kojom izražava svoju volju da raskine ugovor.

Čl.77 st.7: Ako potrošač jednostrano raskine ugovor nakon što je sukladno člancima 64. i 70. ovoga Zakona izričito zahtijevao da pružanje usluge započne prije isteka roka za jednostrani raskid ugovora, potrošač je dužan platiti trgovcu dio ugovorene cijene koji je razmjeran onome što je trgovac ispunio potrošaču do trenutka kada ga je potrošač obavijestio o tome da koristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora, s tim da se proporcionalni iznos cijene koji je potrošač dužan platiti izračunava na temelju ukupne ugovorene cijene, a ako je ta cijena neumjerena, na temelju tržišne vrijednosti onoga što je trgovac ispunio potrošaču.

Isključenje prava na jednostrani raskid ugovora prema Zakonu o zaštiti potošača (NN 41/14)

Čl.79 st.1: Potrošač nema pravo na jednostrani raskid ugovora iz ovoga odsjeka ako je ugovor o uslugama trgovac u potpunosti ispunio, a ispunjenje je započelo uz izričit prethodni pristanak potrošača te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora iz ovoga odsjeka ako usluga bude u potpunosti ispunjena.

Plaćanje: Za svaku od ponuđenih oglasnih proizvoda Naručitelj je obvezan unaprijed platiti punu cijenu paketa.

Po uplati, odnosno po izvršenoj usluzi, Turbo It šalje račun elektroničkom poštom (e-mail-om) korisniku usluga. Korisnik je prihvatom ponude ili narudžbenice suglasan da će račune primati elektroničkom poštom. Detaljne upute o plaćanju kao i ponudi paketa možete vidjeti klikom na “ˇUPUTE”.

Turbo It zadržava pravo odbiti objavu oglasa ukoliko je isti u suprotnosti sa Uvjetima korištenja I oglašavanja na Portalu.

Popusti na oglašavanje

Za oglašavanje humanitarnih akcija (Crveni križ, Liga za borbu protiv raka, Caritas i sl.) odobravamo besplatne objave oglasa, prema dogovoru s naručiteljem.

Kazalištima, muzejima, umjetničkim galerijama i organizatorima koncerata ozbiljne glazbe odobravamo 25% popusta na cijene objavljene u cjeniku.

Ovisno o vremenskom periodu zakupa i njegovom obimu, dodatni popusti mogu se ostvariti sukladno dogovoru s odjelom prodaje Turbo It.

Turbo It zadržava pravo promjene Uvjeta korištenja usluga i sadržaja u bilo kojem trenutku. Uvjeti korištenja usluga i oglašavanja stupaju na snagu danom njihove objave Portalu.